homestaging-kreativne-logo

Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem nebo návštěvníkem webových stránek,  svěřujete mi své osobní údaje. Já, za jejich ochranu a zabezpečení zodpovídám. Seznamte se, prosím, s  informacemi o ochraně osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

Správce osobních údajů — kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat

Mgr. Pavlína Procházková, IČ 13964356, se sídlem Teyschlova 1117/25, 635 00 Brno — Bystrc (dále jen “Správce”).  

Jsem zapsána v živnostenském rejstříku a provozuji webovou stránku: www.homestaging-kreativne.cz. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu. 

Kontaktní email: pp@homestaging-kreativne.cz

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů, splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou a při zpracovávání osobních údajů postupuji dle  zákona  č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů  a GDPR. 

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • respektuji vaše právo na přístup k vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo vymazání na vaši žádost.
 • osobní údaje si ponechávám po dobu běhu zákonných promlčecích lhůt nebo pokud není v konkrétních případech uvedeno jinak. 

Rozsah a důvody pro zpracování osobních údajů

Zpracovávám osobní údaje, které mi sami svěříte, a to z následujících důvodů ( pro naplnění těchto účelů):

 • Poskytování služeb a plnění smlouvy
  • Osobní údaje v rozsahu: mail, jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, případně IČ a DIČ, číslo účtu nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání podkladů, dodání služby apod.).
 • Vedení účetnictví
  • Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje  (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
 • Marketing – zasílání e‑mailových zpráv
  • Osobní údaje  (e‑mail, jméno, na co  klikáte v e‑mailu a kdy je nejčastěji otevírá) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, protože předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu od poslední objednávky do odhlášení z databáze. Pokud nejste mým  zákazníkem, zasílám e‑maily jen na základě vašeho souhlasu, po dobu od udělení do vašeho odhlášení z databáze.  Udělený souhlas se zasíláním e- mailů je jasným vyjádřením souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů. V obou případech tento souhlas lze odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném mailu. 
 • Fotografická a video dokumentace
  • Pouze na základě vašeho souhlasu, jakožto zákazníka, mohu použít vaše fotografie a videa, a to do doby, než udělený souhlas odvoláte  (prostřednictvím kontaktních údajů).
 • Reference
  • Vaše jméno, příjmení, společnost a fotografii, používám jen s vaším souhlasem, a po dobu než sami tento souhlas odvoláte (prostřednictvím kontaktních údajů). 
 • Analýza a vylepšení webových stránek
  • Moje webové stránky používají cookies. Další informace o cookies najdete na stránce Zásady cookies.

Zabezpečení a ochrana osobních dat

Vaše osobní data jsou u mne v bezpečí. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

 • zabezpečeným přístupem do mého počítače (zabezpečeno heslem).
 • zabezpečeným přístupem do mého telefonu (zabezpečeno heslem).
 • zabezpečeným přístupem do mých e‑mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
 • zabezpečeným přístupem do aplikací na e‑mailovou rozesílku (zabezpečeno jménem a heslem).
 • zabezpečeným přístupem do fakturačních systému (zabezpečeno uživatelským  jménem a heslem).
 • zabezpečeným přístupem do členských sekcí webu (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem).
 • pravidelnou aktualizací softwaru.

Osobní údaje a data budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. 

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup (jako třetí osoby) pouze spolupracovníci a zpracovatelé, kteří jsou vázáni mlčenlivostí.

Pro zajištění konkrétních procesů využívám těchto služeb a aplikací třetích stran:

 • Google
 • Fakturoid.cz
 • Ecomail.cz
 • Canva
 • Facebook
 • Instagram 
 • WordPress

Osobní údaje, které zpracovávám jako správce i jako zpracovatel, mohu zpřístupňovat výhradně spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací či se podílejí na chodu mého podnikání (např. účetní).

Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností. Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění služeb.  Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů 

V souvislosti s ochranou osobních údajů mate řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e‑mailu: pp@homestaging-kreativne.cz nebo na adresu uvedenou  v úvodu tohoto dokumentu.  Nezapomeňte vždy jasně uvést, kdo jste, abych si mohla být jistá, že neupravuji ani neodstraňuji údaje nesprávné osoby. 

 • Máte právo na informace, proč potřebuji vaše osobní údaje, co se s nimi stane a jak dlouho budou uchovány.
 • Díky právu na přístup mě můžete kdykoliv vyzvat, a já vám doložím, ve lhůtě 14 dní, jaké  vaše osobní údaje zpracovávám a proč. 
 • Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo “být zapomenut”). V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečných odkladů vymazala vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody, vč. vyjímek, uvenev čl. 17). 
 • Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z e‑mailu omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)
 • Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo vyžádat si ode mne všechny vaše osobní údaje a v celém rozsahu je předat jinému správci. 
 • Proti zpracování vašich údajů můžete namítat. Dodržuji to, pokud neexistují opodstatněné důvody ke zpracování.
 • E‑maily s inspirací, články a obchodní sdělení vám zasílám na základě jste-li mými zákazníky na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem ještě nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete odběr mých e‑mailů ukončit stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e‑mailu.  
 • Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych mohla případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Ujišťuji vás, že zachovávám mlčenlivost o veškerých osobních údajích, které mi svěříte během našich sezení. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou tyto vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 • Během sezení si píši osobní poznámky, které mají anonymizovanou podobu (klienti podle nich nejsou identifikovatelní, nejsou nijak propojeny s jejich osobními údaji). Nejsou proto osobním údajem dle zákona 101/2000 Sb. A nevztahují se na ně opatření o zpracování osobních údajů dle výše zmiňovaných zákonů. Tyto poznámky slouží pouze pro moji práci. 
 • Neposkytuji zdravotnické služby, proto nevedu zdravotnickou dokumentaci podle příslušných zákonů. 
 • Nespolupracuji s pojišťovnami a díky tomu neposkytuji záznamy o klientech třetím stranám, setkávání je tedy zcela důvěrné.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 20.7. 2022 a vztahuje se na občany a osoby s trvalým pobytem v Evropském hospodářském prostoru.

Vyhrazuji si právo na změnu tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučuji pravidelně se s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů seznamovat.